Extra aandacht gaat uit naar het vergroten van de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt, levensloopgeschikte woningen voor senioren, de huisvesting van bijzondere doelgroepen, internationale werknemers en het vasthouden van afgestudeerden. Belangrijke opgave is het verbeteren van de betaalbaarheid. Het college wil daarom een doelgroepenverordening opstellen. Hiermee kunnen in een bestemmingsplan voor nieuw te bouwen woningen minimumpercentages voor sociale huur en koop of middel dure huur worden opgenomen. Met deze verordening kan ook worden gezorgd voor een evenwichtige spreiding van de betaalbare woningen over de stad. In de woonprogrammering is ook het eerder vastgestelde huisvestingsprogramma voor studenten (2400 wooneenheden tot 2025) ondergebracht. Het college wil met de programmering de aantrekkelijkheid van Maastricht als woonstad behouden en verder versterken. In een groot deel van de benodigde woningen wordt de komende jaren al voorzien door de woningbouw aan de Groene Loper en het Sphinxkwartier en de uitbreidingsplannen van de woningcorporaties.

“Goed wonen voor iedereen. Dat is ons uitgangspunt,” aldus Vivianne Heijnen, wethouder voor wonen van Maastricht. “Met deze evenwichtige programmering bieden we meer ruimte voor alle doelgroepen en gaan we meer sturen op betaalbaar wonen. De programmering is daarnaast flexibel ingericht, zodat we in de toekomst kunnen blijven inspelen op de dan actuele ontwikkelingen.”

Woonprogrammering 2021 – 2030

Aan hoeveel en welk type woningen is de komende jaren behoefte in Maastricht? Op die vraag geeft de woonprogrammering een antwoord. De basis daarvoor is een woningbehoefteonderzoek (uitgevoerd door STEC) en diverse onderzoeken naar specifieke woondoelgroepen zoals internationale werknemers of kwetsbare doelgroepen (zoals spoedzoekers en statushouders). Hierin wordt de ontwikkeling van het aantal huishoudens, de werkgelegenheid en de migratie meegenomen, maar ook belangrijke maatschappelijke trends zoals vergrijzing of extramuralisering van de zorg.

Ambitieus scenario

Het stadsbestuur kiest voor een ambitieus scenario. Hierbij wordt uitgegaan van banengroei, mede onder aanvoering van de Zuid-Limburgse kenniseconomie. In dit scenario ontstaat er extra behoefte aan grondgebonden koopwoningen in diverse prijsklassen en levensloopbestendige woningen in diverse typen (appartementen en patio’s). In totaal gaat het om 2450 woningen tot 2030, waarvan 600 zorgwoningen voor senioren. Ook de vraag naar sociale huurwoningen stijgt, vanuit verschillende doelgroepen (o.a. starters, internationale werknemers en spoedzoekers). Met 1075 woningen, deels voorzien van tijdelijke huurcontracten, moet daarin worden voorzien. Met deze strategische nieuwbouw, waarbij woningen worden toegevoegd die in de bestaande voorraad niet of onvoldoende aanwezig zijn, wil het college de doorstroming op de Maastrichtse woningmarkt duurzaam bevorderen. Hierdoor kunnen er meer (betaalbare) woningen vrijkomen voor toewijzing aan woningzoekenden.

Betaalbaarheid

Om sterker te kunnen sturen op betaalbaarheid en betaalbare woningen meer evenwichtig te spreiden over de stad, stelt het college de gemeenteraad voor om een doelgroepenverordening op te stellen. Daarmee kunnen in bestemmingsplannen minimale percentages betaalbare woningen worden vastgelegd. Ook kan de periode worden bepaald, waarin deze woningen tot de betreffende prijscategorie moeten blijven behoren. Dit kan voor vier categorieën: sociale huur, middel dure huur, sociale koop en kavels voor particulier opdrachtgeverschap.

Tijdelijke woningen

Ook de behoefte aan tijdelijke woningen stijgt. Om snel in te kunnen spelen op veranderingen en de behoefte van bijzondere doelgroepen wordt voorgesteld ruimte te bieden voor 1075 extra tijdelijke woningen. Zo zijn er voor het toenemend aantal arbeidsmigranten de komende jaren 475 woningen benodigd. Ook wordt hiermee voor (huur)starters een extra trede op de woningmarktladder gerealiseerd (met elk 300 woningen voor starters op de huurmarkt en starters op de koopmarkt). Voor koopstarters worden daarnaast de mogelijkheden voor een starterslening (100 in totaal) verruimd.

Bestaande woningvoorraad

De meeste woningen in Maastricht zijn al gebouwd. Ook binnen die bestaande voorraad ligt er een grote opgave. Zo moeten er 2200 woningen levensloopbestendig worden gemaakt. Daarnaast verdient de verduurzaming van de woningvoorraad het komende decennium bijzondere aandacht. Samen met corporaties, marktpartijen en inwoners zal die opgave moeten worden opgepakt.

Flexibel (adaptief) programmeren

De woonprogrammering is flexibel ingericht, zodat deze kan meebewegen met de toekomstige ontwikkelingen, waarvan de impact nu nog niet goed kan worden ingeschat. De woningbouwaantallen zijn indicatief. Sturing op de kwalitatieve invulling wordt belangrijker geacht dan sturing op de aantallen nieuwbouwwoningen. Via gerichte monitoring worden ontwikkelingen gevolgd en kan desgewenst de programmering worden aangepast. De omvang van de nieuwbouw kan zo meebewegen met de ontwikkelingen op de woningmarkt.

De gemeenteraad beraadslaagt in het eerste kwartaal van 2021 over de woonprogrammering.


Lees het originele artikel