Lees het originele artikel

De Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is officieel vastgesteld en via Dhr. Nijpels, voorzitter Klimaatakkoord, aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor doorrekening. Een mijlpaal voor de regio en het Rijk. Middels samenwerking met allerlei betrokken Zeeuwse partijen is drie jaar lang gewerkt aan de inhoud van de RES: wat zijn de Zeeuwse keuzen om in 2050 energieneutraal te zijn. De RES is bekrachtigd door de vaststelling van alle Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Na het Klimaatakkoord van Parijs is het Nederlandse Klimaatakkoord ondertekend. Eén van de afspraken die hierin zijn opgenomen is dat Nederland, middels 30 zogenoemde RES-regio’s, Regionale Energiestrategieën ontwikkelt om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in 2050 met 95% te reduceren. De provincie Zeeland is één van de 30 RES-regio’s. De Zeeuwse RES beschrijft de Zeeuwse doelen voor 2030: de duurzame energieopwekking van 3 TWh, een CO2-besparing van 49% binnen de mobiliteitssector en een CO2-besparing van 34% binnen de gebouwde omgeving. Tevens kijkt de RES naar de mogelijkheden voor toepassing van groene waterstof en alternatieve energiebronnen zoals aquathermie en industriële restwarmte om te verduurzamen.

Duurzame energie opwekking 

Zeeland zet fors in op de opwekking van duurzame elektriciteit middels zon en wind. Het duurzame karakter van het bestaande beleid van de gemeenten en de Provincie heeft model gestaan voor het gezamenlijke bod van 3 TWh in 2030. Dit bestaat uit een groei van 570 naar 700 MW aan windenergie en een forse groei van 250 naar 1000 MW zonne-energie op zowel land als dak. Het Zeeuwse doel betekent dat in 2030 álle elektriciteit die in Zeeland wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt.

Verduurzaming gebouwde omgeving en mobiliteit

Naast de opwekking van duurzame energie spelen ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving en mobiliteit een grote rol. De RES beschrijft mogelijkheden hoe in beide sectoren respectievelijk in 2030 34% en 49% CO2 te besparen. Het feit dat in Zeeland veel woonkernen gespreid zijn en Zeeland over een grote voorraad monumentale gebouwen beschikt, vormen specifieke Zeeuwse uitdagingen m.b.t het toepassen van energiebesparende maatregelen en alternatieve wijzen van verwarmen. Binnen de mobiliteitssector rust de schone taak om binnen aanzienlijke tijd te elektrificeren en zo de transitie naar zero-emissie te kunnen maken. Een dekkende laadpaleninfrastructuur is hier één van de voorwaarden. Dan rijst de vraag hoe de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden. Doel is dat er geen onevenredig hoge kosten bij huishoudens terechtkomen en dat er een level playing field voor bedrijven blijft.

Participatie als motor voor de totstandskoming van de RES 1.0

De RES 1.0 is de uitkomst van een uniek participatietraject. Meer dan 100 betrokken Zeeuwse partijen, afkomstig uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheden, onderwijs en gemeenteraden zijn in het traject betrokken geweest. Inwoners zijn betrokken middels informatieavonden. Bijzondere rollen zijn weggelegd voor de Zeeuwse participatiecoalitie, vertegenwoordigd door Zeeuwind en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en het netwerkbedrijf Enduris en Impuls Zeeland, die vanaf het prille begin zich hard hebben gemaakt voor de RES. In de volgende fasen van de Zeeuwse RES zullen zowel participatie als netwerksturing de motor voor samenwerking zijn.

Vaststelling en doorrekeing RES

Het vaststellen, het officieel goedkeuren, van de RES door de lokale overheden, is een belangrijke stap in het landelijke RES- proces. Hiermee geven de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap en de Provincie hun instemming voor en tevens ondersteuning aan de RES. Tevens zijn zij, in lijn met het Klimaatakkoord, verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de RES. De stap die hierop volgt is het aanbieden van de vastgestelde RES 1.0 aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL zal alle 30 RES’en op haalbaarheid doorrekenen en dit terugkoppelen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Uitvoering

Met de vaststelling van de RES door de besturen, breekt een nieuwe fase aan voor de Zeeuwse energietransitie: de vertaling van strategie naar uitvoering. Hiermee wordt het startsein gegeven aan het RES Uitvoeringsprogramma. Hierin staan de prioriteiten beschreven waar de gemeenten, de Provincie, het waterschap, Enduris en Impuls mee aan de slag gaan. Echter, de Zeeuwse RES, is van en voor Zeeuwen. De vele partijen die meegewerkt hebben aan de samenstelling van de RES, worden in deze fase weer gevraagd om mee te denken. In de uitvoering van de RES zal nog meer ingezet worden op participatie.

KinderRES

In Zeeland is ervoor gekozen om een zogenoemde “KinderRES” te ontwikkelen: 1 poster waarin de belangrijkste punten van de RES visueel afgebeeld zijn. Van 133 pagina’s tekst naar 1 tekening. Initieel is de KinderRES ontwikkelt als bijdrage aan gastlessen energietransitie voor groepen 7 en 8. Tegelijkertijd biedt de KinderRES ook volwassenen de mogelijkheid om in begrijpelijke taal te lezen welke keuze Zeeland maakt om in de klimaatdoelstellingen van 2030 te verwezenlijken.

Door samen volop in te zetten op de ontwikkeling van duurzame elektriciteit, gebouwen, woningen en mobiliteit, werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig Zeeland. En voeren we met alle betrokken partijen het Klimaatakkoord in Zeeland uit: dit noemen wij Parijs op z’n Zeeuws.


Lees het originele artikel