Lees het originele artikel

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2020

De nadruk ligt daarbij op de eerstkomende 10 jaar, waarin er zo’n 12.000 woningen per jaar moeten bijkomen. Dit blijkt uit de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose 2020.

Vergeleken met de vorige prognose (uit 2017) ligt de groei van de Brabantse bevolking duidelijk hoger. Dit komt vooral door hogere binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi. Doordat het aantal huishoudens de komende jaren nog sterk toeneemt, zijn er ook meer huizen nodigt Naar verwachting is in 2050 zo’n 43% van alle huishoudens een éénpersoonshuishouden. Vooral het aantal oudere alleenstaanden van 75 jaar en ouder neemt sterk toe.

Bevolkingsgroei

De Brabantse bevolking groeit tot 2050 nog met bijna 280.000 mensen, tot ruim 2,84 miljoen inwoners. Tegen het midden van de jaren ’30 krijgen de landelijke gebieden te maken met een geringe bevolkingskrimp. In het stedelijk gebied blijft de bevolking doorgroeien, al neemt de groei ook hier af.
Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de Brabantse bevolking haar hoogtepunt. Dan is bijna 27% 65 jaar of ouder, tegen 20% in 2020. De hoogste leeftijdsgroepen, 75 jaar en ouder, groeien het sterkst en landelijke gebieden vergrijzen meer dan stedelijke gebieden.

“We staren ons zeker niet blind op alleen de aantallen”, stelt gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen nadrukkelijk. “Het woningbouwprogramma willen we vooral ook inzetten om de kwaliteit van de omgeving waarin we wonen en werken te versterken, door in onze steden en dorpen te kijken naar mogelijkheden voor inbreiden, herstructureren en transformeren. En ook voor het herbestemmen van leegstaand vastgoed, soms ook in het buitengebied. Daarnaast is het van belang nieuwe woonvormen te ontwikkelen die bijvoorbeeld inspelen op de vergrijzing.”

“Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en door het sluiten van verpleeghuizen is dit ook nodig. Dit betekent ook dat de huizen geschikt moeten zijn om zorg en welzijn meer en meer in de woning te regelen, of dat het in de directe omgeving wordt aangeboden. Het gaat om een totaal systeem rond goed en zelfstandig wonen. En op het vlak, hebben we een forse opgave. De provincie zet hier groot op in samen met gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de KBO.”

Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen

De komende tijd wordt verwacht dat er vanuit andere delen van Nederland meer mensen naar Brabant komen dan dat er vertrekken: gemiddeld (per saldo) zo’n 2.750 personen per jaar. Dit is in lijn met de laatste jaren.

Het buitenlandse migratiesaldo – het verschil tussen het aantal immigranten en emigranten – is de laatste jaren sterk toegenomen, tot ongeveer 15.000 in 2019. Ook de komende jaren worden – na een terugval door de ‘corona-effecten’– positieve buitenlandse migratiesaldi verwacht, waarbij het gemiddeld jaarlijkse saldo terugloopt van zo’n 10.000 personen tussen 2020 en 2030 tot ruim 7.000 in de jaren daarna.

De effecten van de corona-crisis en de stikstofmaatregelen zijn in deze prognose nog amper zichtbaar. “Het is dus afwachten wat de effecten voor Brabant daadwerkelijk zullen zijn”, zegt gedeputeerde Ronnes. “Eén ding is duidelijk, de vraag naar woningen is groot en dus ook de urgentie om er met alle betrokken partijen samen werk te maken van woningbouw.”


Lees het originele artikel