Lees het originele artikel

De Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 bouwt voort op het Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023. De provincie blijft haar energiedoelstellingen ten aanzien van duurzame energie (50% van de energie is opgewekt uit duurzame bronnen in 2030) en CO2-reductie (in 2030 50% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van de uitstoot in 1990) nastreven. Er worden wel andere en nieuwe accenten gelegd in de uitvoering. Accenten die passen bij het huidige Bestuursakkoord, bij nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen op energiegebied en bij de gewijzigde beschikbare middelen voor ons provinciaal energiebeleid.

Kansen voor elke Brabander

De provincie houdt alle opties voor de toekomstige energiemix open. Zo is inzet van kernenergie welkom en import van duurzame energie uit wind- en zonrijke gebieden in de toekomst mogelijk kansrijk. Ook stelt de agenda voor provinciaal beleid op het gebied van waterstof te formuleren. Leveringszekerheid, draagvlak, draagkracht en het benutten van de economische kansen zijn cruciaal. Want die zijn er volop voor een innovatieve en hightech regio als Noord-Brabant. Ontwikkeling, toepassing en uitrol van Brabantse energie-innovaties zorgen voor inkomsten en banen van vandaag en morgen. Hierbij gaat het niet alleen om de creatie van nieuwe verdienmodellen, maar ook om het haalbaar en betaalbaar maken van duurzame energie voor elke Brabander.

Energiesysteem van de toekomst

De Uitvoeringsagenda zet een groter accent dan voorheen op de transitie van het bredere energiesysteem. Het toekomstige energiesysteem (opwek, opslag en transport van energie) moet een plek krijgen in een omgeving waarin iedere plek al één of meerdere functies heeft. Eén van de belangrijkste taken van de provincie is zorgdragen voor een goede ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke inrichting van Brabant. Zorgvuldig ruimtegebruik is daarbij, conform de Brabantse Omgevingsvisie, een van de leidende principes.

Breed draagvlak

Draagvlak voor maatregelen in het kader van de energietransitie is niet vanzelfsprekend. De provincie stimuleert daarom initiatieven vanuit de Brabantse samenleving en schept voorwaarden waarbinnen iedereen die mee wil doen, mee kan doen. Om de provinciale doelstellingen te behalen, is het plaatsen van windturbines op Brabants grondgebied wel noodzakelijk. Zon op dak is daarvoor onvoldoende en bovendien zijn de netwerkkosten (en daarmee maatschappelijke kosten) van zon 3 keer zo hoog als die van wind. Er wordt gezocht naar een goede combinatie, passend bij draagvlak, ruimtelijke mogelijkheden en de benutting van schaarse ruimte.


Lees het originele artikel