Provincie en rijk maken nadere afspraken over stikstof extern salderen en natuurherstel

De overheden beseffen dat nog niet alles nu is geregeld maar dat deze afspraken wel belangrijke stappen voorwaarts zijn. De rol van provincies daarin is breed, van het stimuleren van de regionale economie tot het hoeden van de natuur.

Legalisering meldingen van start

Er zijn ook afspraken gemaakt over het legaliseren van meldingen. Het gaat om meldingen die onder de PAS niet vergunningplichtig waren. Door de uitspraak van de Raad van State moeten de melders echter wel over een vergunning beschikken. De melders hebben destijds te goeder trouw gehandeld. Rijk en provincies hebben afspraken gemaakt over de wijze van legaliseren.

Het rijk draagt hiervoor primair de verantwoordelijkheid, de provincies zullen helpen om dit voor elkaar te krijgen. Melders ontvangen binnenkort een brief met informatie over het vervolg. In Brabant gaat het om ruim 600 locaties waarvoor in potentie een melding gelegaliseerd moet worden.

Extern salderen voor veehouderijen: besluitvorming over openstelling na de zomer

De provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ook verder gesproken over de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig openstellen van extern salderen met veehouderijen. Extern salderen is een belangrijk instrument om ontwikkelingen mogelijk te maken. Komende tijd werken provincies en het rijk verder aan de benodigde waarborgen voor het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern salderen en gaan hierover in overleg met betrokken sectoren. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de besluitvorming.

Kort na het zomerreces wegen Gedeputeerde Staten of de borging afdoende geregeld is en besluiten zij over het moment in Brabant extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten wordt opgengesteld. Om transacties van stikstofruimte mogelijk te maken is in Brabant het ondersteuningsloket stikstof ingericht.

Overeenstemming over gerichte opkoopregeling

Rijk en provincies zijn het eens over de hoofdlijnen van een zogenaamde ‘gerichte’ opkoopregeling voor veehouderijbedrijven. Het rijk zal na de zomer de regeling vaststellen, de provincies nemen de uitvoering op zich. Het gaat voor de eerste tranche om 100 miljoen euro voor de vrijwillige opkoop van bedrijven in en nabij N2000-gebieden. Besluitvorming hierover wordt voorbereid. Volgens een verdeelsleutel tussen provincies kan Brabant rekenen op circa 16 miljoen euro waarmee op vrijwillige basis piekbelasters kunnen worden opgekocht.

Concrete stappen zetten in gebiedsgerichte aanpak

Door gebiedsgericht te werk te gaan kan de verbinding worden gemaakt met andere maatschappelijke opgaven zoals verdroging, het klimaatakkoord en de landbouwtransitie én met de doelstellingen uit de provinciale omgevingsvisies. Landelijk beleid en gebiedsgericht beleid hebben elkaar nodig. De kaders die zijn afgesproken bieden ruimte voor gebiedsgericht maatwerk.

Uitvoeringsprogramma voor versnelling maatregelen verbetering natuur

Provincies en rijk hebben afgesproken gezamenlijk uitwerking te geven aan het Programma Natuur. Het Kabinet heeft aangegeven dat er circa 300 mln. per jaar beschikbaar komt voor maatregelen gericht op natuurherstel. In het gezamenlijke programma Natuur van rijk en provincies worden deze maatregelen in samenspraak met lokale overheden, natuurbeheerders en maatschappelijke partners uitgewerkt.

Doel van het programma is een goede staat van instandhouding van de natuur in Nederland, de realisatie van een goede basiskwaliteit van de natuur, binnen én buiten natuurgebieden en het bevorderen van de transitie naar een natuurinclusieve samenleving. De komende maanden worden een uitvoeringsprogramma natuur (2020-2030) en een agenda natuurinclusief uitgewerkt.


Lees het originele artikel