Lees het originele artikel

Wat is een kostentoedelingsverordening?

Het gaat om de kosten die het waterschap jaarlijks maakt voor het watersysteembeheer. Dat is de zorg voor schoon en voldoende water en het onderhoud van dijken.

Deze kosten worden betaald door verschillende groepen belastingbetalers (categorieën):

• Ingezetenen (inwoners, gebruikers woonruimte)
• Eigenaren van gebouwde onroerende zaken (woningen en bedrijven)
• Eigenaren van ongebouwde onroerende zaken (o.a. landbouwgrond)
• Eigenaren van natuurterreinen (natuurgebieden)

De aandelen in deze kosten die elke categorie moet bijdragen, zijn vastgelegd in de kostentoedelingsverordening. De kostenaandelen leiden tot de belastingtarieven per categorie.

De kostentoedelingsverordening watersysteembeheer ligt voor een periode van 6 weken ter inzage. Deze terinzage is hier(externe link) te raadplegen.

Hoe stelt het waterschap deze percentages vast?

In de Waterschapswet zijn regels opgenomen over de manier waarop de kosten kunnen worden verdeeld. Een uitgebreide toelichting is te lezen in de toelichting bij de Kostentoedelingsverordening.

Waarom nu een kostentoedelingsverordening?

Uiterlijk iedere 5 jaar moet er op basis van de Waterschapswet een nieuwe kostentoedelingsverordening worden vastgesteld. De nu geldende kostentoedelingsverordening is nog geldig tot 1 januari 2024.

Hoe lang geldt de kostentoedelingsverordening?

De kostentoedelingsverordening heeft een looptijd van maximaal 5 jaar. Op dit moment is er een bijzondere situatie, omdat er een wetsvoorstel wordt behandeld door de Tweede Kamer dat gaat over het aanpassen van de waterschapsbelastingen. Als deze wet, zoals verwacht, op 1 januari 2025 in werking treedt dan betekent dit dat de kostentoedelingsverordening ook op dat moment opnieuw moet worden vastgesteld. Voor meer informatie over het wetsvoorstel, zie website Unie van Waterschappen: Aanpassing belastingstelsel – Unie van Waterschappen

Wat houdt de terinzagelegging in?

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen op de Kostentoedelingsverordening reageren. Dit kan via de pagina: zienswijze indienen.


Lees het originele artikel